سیستم احیا ماسه

مشخصات تجهیزات احیا ماسه :

ماسه احیاء شده ، قابلیت استفاده مجدد در خط قالبگیری را دارد .

مجموعه سیستم احیاء ،قابل نصب درسطح زمین ویا زیرزمین را دارد .

1) روش احیا خشك و از نوع سايشي ـ مكانيكي .

2 ) روش احیاخشك و از نوع گرمایشی و سايشي ـ مكانيكي .